תנאי שימוש באתר

הטקסטים באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.
התוכן המוצג באתר נאסף ממקורות שונים. נעשה מאמץ לספק מידע מקצועי, שלם ומדויק. עם זאת, אין לנו שליטה על מקורות המידע והתוכן ולכן אין לנו באחריות כלשהי למידע ולתוכן המתפרסמים באתר ואיננו ערבים לנכונותם, ו/או לתקפותם, ו/או לשלמותם, ו/או לדיוקם ו/או להתאמתם לכל מטרה שהיא.
מטרת האתר היא לעזור למעסיקים למצוא עובדים לעבודה מרחוק ולעזור למחפשי עבודה למצוא עבודות מתאימות לעבודה מרחוק. פרסום המודעות אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה לגבי נכונות ו/או כדאיות המשרה.

 

איננו אחראים לכל נזק או פגיעה ישירים ו/או עקיפים, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן המוצג באתר. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם באתר ו/או במסגרת הדיוורים. איננו מתחייבים מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר ו/או במסגרת הדיוורים יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר המפעילה אינה מלמדת כי תוכן האתר הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני, ולא נישא בכל אחריות בקשר לכך.

 

איננו מתחייבים שהשירותים באתר לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם ללא הפסקות. איננו אחראים על תוכנן של מודעות הפרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות תנאי הסכם זה מעת לעת. שימוש בשירותים בכל עת, מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו באותה עת.


    הטופס נשלח בהצלחה:)


      הטופס נשלח בהצלחה:)